Used shortcuts

Second Life Community uses shorcuts to communicate faster with each other.

Here is the small dictionary.

Full lenght dictionary is available here.

Shortcut English Polish
AFK Away From Keyboard Nie ma mnie przy komputerze
ALT Alternate Account Konto alternatywne (dodatkowe)
AO Animation Override Obiekt zmieniający styl poruszania się
ATM At The Moment W tym momencie
ATM Automated Teller Machine Bankomat / Wpłatomat
BTW By The Way A tak przy okazji
BBL Be Back Later Wrócę później
CU/CYA See you Do zobaczenia
DUNNO I don't know Nie wiem
FYI For Your Information Dla twojej informacji
GTG/G2G Got To Go Muszę zmykać
HB Hurry Back Wróć szybko
HUN Honey Kochanie (osoba)
HUH? What? Że co proszę?
IC I See/In Character Rozumiem/pod postacią
In World In Second Life W Second Life
IM Instant Message Prywatna wiadomość
INV Inventory Szafa (plecak)
IRL In Real Life W Realnym życiu
JK Just Kidding Żartowałem
K/KK OK OK
LAG High Latency/Delay of server Wysoka latencja/opóźnienie serwera
LL Linden Lab Linden Lab
LM Landmark Marker miejsca
LSL Linden Script Language Język skryptowy Linden Lab
NOOB New and Green User Nowy i Zielony Użytkownik
OMG Oh My God O mój Boże
OOC Out Of Character poza postacią
ORLY? Oh Really? Ah naprawdę?
PLS/PLZ Please Proszę
PPL People Ludzie
RL Real Life Realne życie
RP Role Play Odgrywanie scenek
SRY Sorry Przepraszam
TP Teleport Teleport
TTYL Talk To You Later Porozmawiamy Później
TY/THX Thank You/Thanks Dziękuję Ci/Dzięki
WB Welcome Back Witaj z powrotem
WTF What the F***? Co do diabła?
YW You Welcome Nie ma za co

Many residents use “textspeak” (they type “u” instead of “you”). This form of communication is not welcome for most part of community. If you want to be understand clearly, try to avoid using it.