Galeria

Academia Electronica w Second Life (“Second Krakow” w “Second Poland”) – 2008 (wykład)

 

Academia Electronica w Second Life – “Polish Community” – 2009

 

Academia Electronica w Second Life – Koreks – 2010 (wykład)

 

Academia Electronica w Second Life – “Creativity” – 2010

 

Academia Electronica w Second Life – 2011

 

Academia Electronica w Second Life – 2011

 

Academia Electronica w Second Life – Teczowa Kopuła – 2011

 

Academia Electronica w Second Life – Amfiteatr i Partenon – 2014

 

Virtlantis – 2017 (wykład)

 

Academia Electronica w Second Life – Partenon – 2018 (wyklad)

 

Agademia Electronica w Second Life – Komin – 2018 (wykład)

 

Academia Electronica w Second Life – Galeria Yellow Submarine – 2019 (wykład)

 

Electronica w AltspaceVR – Academia Agora – 2021-22 (wykład)

 

Academia Eletronica w AltspaceVR – Digital Beam – 2021-22 (wykład)

 

Academia Eletronica w AltspaceVR – Ice Peak – 2021-22 (wyklad)

 

Academia Eletronica w AltspaceVR – Ice Peak – 2021-22 (zdjęcie po wykładzie)